# متفرقه

درباره تشکیل کلاس وصایا

یاطلاع دانشجویان محترم می رساندکلاس درس وصایای حضرت امام بامشخصه 331و336 استادآقامحمدی ازروزشنبه هرهفته برگزارمی گردد حضورکلیه دانشجویان محترم که این ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 10 بازدید

درباره کلاس جبرانی مکانیک ضربه استادنظام آبادی

باطلاع دانشجویان محترم می رساندکلاس جبرانی مکانیک ضربه استادنظام آبادی بدلیل جلسه پیش آمده درروزدوشنبه مورخ 91/12/7 برگزارنمی شودو برگزاری ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 9 بازدید

برگزاری کلاس مکانیک ضربه استادنظام آبادی

باطلاع دانشجویان محترم می رساندجبرانی کلاس مکانیک ضربه دکترنظام آبادی درتاریخ های زیرتشکیل می گردد: روزدوشنبه مورخ   91/12/7  روزدوشنبه مورخ 91/12/14
/ 0 نظر / 9 بازدید

درباره درس روش تحقیق استادپورقاسمیان

باطلاع دانشجویان محترمی که کلاس روش تحقیق بااستادپورقاسمیان اخذنموده اند وتاکنون تحقیق خودراارائه نداده اندمی رساندباتوجه به مساعدت استادتامورخ 91/11/30 فرصت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 8 بازدید

درباره درس سمینار

    اطلاعیه درخصوص زمان تحویل سمینار   به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می رساندآخرین زمان دفاع وتحویل درس سمیناردرتمامی رشته هادرنیمسال اول تحصیلی 20 ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 8 بازدید

درباره درس سمیناراستادرضارافع

دانشجویان محترمی که درس سمیناررابااستادرضارافع درنیم سال دوم 91-90اخذنموده اندمی رساندکه تاتاریخ 91/11/7فرصت دارندارائه کتبی خودرابه صورت پرینت شده همراه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 9 بازدید