# متفرقه

درباره درس روش تحقیق استادپورقاسمیان

باطلاع دانشجویان محترمی که کلاس روش تحقیق بااستادپورقاسمیان اخذنموده اند وتاکنون تحقیق خودراارائه نداده اندمی رساندباتوجه به مساعدت استادتامورخ 91/11/30 فرصت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 7 بازدید

درباره درس سمینار

    اطلاعیه درخصوص زمان تحویل سمینار   به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می رساندآخرین زمان دفاع وتحویل درس سمیناردرتمامی رشته هادرنیمسال اول تحصیلی 20 ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 7 بازدید

درباره کلاسهای کاربردکامپیوتر

به اطلاع کلیه دانشجویان محترمی که درس کاربردکامپیوتر رااخذ نموده اندمی رساندساعت برگزاری کلاسها به شرح ذیل می باشد:   ردیف روز ساعت مشخصه 1 یکشنبه 19-30/17 46 2 چهارشنبه 19-30/17 294 3 پنجشنبه 19-30/17 371 4 پنجشنبه 15/17-45/15 333
/ 0 نظر / 7 بازدید

درباره کلاسهای وصایای امام(ره)

به اطلاع کلیه دانشجویان محترمی که درس وصایای امام(ره) رااخذ نموده اندمی رساندساعت برگزاری کلاسها به شرح ذیل می باشد:   ردیف روز ساعت مشخصه 1 پنجشنبه 15/11-15/10 378 2 پنجشنبه 30/12-30/11 386 3 جمعه 15/11-15/10 335 4 جمعه 15/11-15/10 292
/ 0 نظر / 8 بازدید

درباره درس سمیناراستادرضارافع

دانشجویان محترمی که درس سمیناررابااستادرضارافع درنیم سال دوم 91-90اخذنموده اندمی رساندکه تاتاریخ 91/11/7فرصت دارندارائه کتبی خودرابه صورت پرینت شده همراه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 8 بازدید