# دانشگاه_علوم_و_تحقیقات_مرکزی

نتیجه آرای سومین کمیسیون موارد خاص

3780 92/2/10 90 عمران علی کریمی 3780 92/2/10 89 عمران محمد امین آریاپور 3780 92/2/10 89 شیمی سمیه عقابی بخشایشی 3942 92/2/23 90 روانشناسی ندا عظیمی 3942 92/2/23 89 برق مالک رشیدی 3942 92/2/23 90 حقوق طاهر تقی زادگان 3942 92/2/23 89 صنایع محمد باقر دیبایی 3942 92/2/23 89 شیمی سلماز آخوندی 3942 92/2/23 90 برق افشین اسدی احمدآبادی 3942 92/2/23 90 مدیریت سازی طلوع مظاهری 3942 92/2/23 88 حقوق ذوالفقار کاویانی چراتی
/ 0 نظر / 11 بازدید

پاسخ اولین شورای آموزشی سال 92

رای کمیسیون/شورا شماره پاسخ تاریخ پاسخ شماره ارسال تاریخ ارسال ورودی رشته نام و نام خانوادگی ردیف موافقت با حذف پزشکی 558 92/1/20 3348 91/12/27 89 حقوق جزا مهزاد کاویانی 1 موافقت مشروط 558 92/1/20 3348 91/12/27 90 مدیریت اجرایی علیرضا محمودی 2 موافقت مشروط 558 92/1/20 3348 91/12/27 90 میکروبیولوژی اعظم لک 3 موافقت مشروط 558 92/1/20 3348 91/12/27 90 الکترونیک سینا ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 10 بازدید