# دانشگاه_علوم_و_تحقیقات_اراک

نمرات درس سیستم عامل پیشرفته

نمرات پایان نیمسال 2-91-90 نام درس :  سیستم عامل پیشرفته رشته : نرم افزار تاریخ اعلام نمره : 26/4/91 نام استاد : رافع-رضا ردیف شماره دانشجویی نمره 30 900873903 17 31 900825885 12 32 901600001 12 33 900829463 12.5 34 900825060 11 35 900843683 11 36 900871920 19 37 901600003 11 38 900852697 16 39 891228715 15.5 40 900824718 18 41 900872465 12 42 891230194 14 43 900848928 10 44 900829644 10 45 900825296 17 46 900828531 11 47 891226145 15 48 900825464 10.5 49 900836055 12 50 900831035 14 51 901276468 10 52 900808835 11 53 900865829 13 54 900825527 14 55 901600004 17 56 900823018 11 57 900856058 11 58 900825489 15
/ 0 نظر / 11 بازدید

نمرات درس نظریه هاوروشهای مشاوره خانواده

نمرات پایان نیمسال 2-90-89 نام درس :  نظریه هاوروشهای مشاوره خانواده رشته : مشاوره تاریخ اعلام نمره : 27/4/90 نام استاد :  فرشادبهاری ردیف شماره ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 11 بازدید

نمرات درس بیوتکنولوژی میکروبی-1

نمرات پایان نیمسال 2-90-89 نام درس :  بیوتکنولوژی میکروبی رشته : میکروبیولوژی تاریخ اعلام نمره : 27/4/90 نام استاد :  ندااکبری ردیف شماره دانشجویی نمره 1 89096065 13 2 881057678 14 3 890969765 12 4 890964575 14.5 5 881071906 18 6 881057685 17.5 7 890948253 17 8 881057686 12 9 890956615 14.5 10 890962404 17 11 881057691 17 12 881057694 20 13 881057700 13 14 881057701 18 15 890960149 12 16 890971561 16.5 17 881057703 19 18 890962415 18 19 881057705 14 20 881057706 17.5 21 881071911 18.5 22 890962611 19 23 881057708 14 24 881071912 17.5 25 881057711 16 26 881057712 19.5 فرصت ثبت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 7 بازدید

نمرات نظامهای اداری تطبیقی پیشرفته-1

نمرات پایان نیمسال 2-90-89 نام درس نظامهای اداری تطبیقی پیشرفته رشته : مدیریت دولتی تاریخ اعلام نمره :19 /4/90 نام استاد :  قاسمی ردیف شماره دانشجویی نمره 1 890944495 12.5 2 890967972 19 3 890946788 14 4 890960912 14 5 890960963 13 6 890950953 13 7 890960505 14 8 890962236 16.5 9 890960465 17 10 890970476 18 11 890960254 12 12 890967495 19 13 890956427 18 14 890965663 19 15 890962019 16 16 890956134 16 17 890956410 16 18 890963990 15 19 890957519 17 فرصت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 8 بازدید

نمرات فرایند خط مشی گذاری -مدیریت دولتی-2

نمرات پایان نیمسال 2-90-89 نام درس فرایندخط مشی گذاری رشته : مدیریت دولتی تاریخ اعلام نمره :19 /4/90 نام استاد :  قاسمی ردیف شماره دانشجویی نمره 1 890961485 16 2 890950943 12 3 890950707 17 4 890951620 18 5 890952194 14 6 890960788 16 7 890952599 13 8 890951846 14 9 890963524 12 10 890952206 14 11 890952752 16 12 890974500 14 13 890956534 14.5 14 890952469 12 15 890952464 18 16 890957675 17 17 890950133 18 18 890946368 17 19 890946537 15 20 890952300 13 21 890963489 12 فرصت ثبت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 10 بازدید

نمرات فرایند خط مشی گذاری -مدیریت دولتی-1

نمرات پایان نیمسال 2-90-89 نام درس فرایندخط مشی گذاری رشته : مدیریت دولتی تاریخ اعلام نمره : 19/4/90 نام استاد :  قاسمی ردیف شماره دانشجویی نمره 1 890944495 10 2 890967972 19 3 890946788   4 890960912 9 5 890960963 12 6 890950953 8 7 890960505 14 8 890962236 13 9 890960465 12 10 890970476 15 11 890960254 12 12 890967495 16 13 890956427 14 14 890965663 17 15 890962019 15 16 890956134 12 17 890956410 12 18 890963990 12 19 890957519 14 فرصت ثبت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 10 بازدید