فایل مورد نیاز جهت درس همساز با اقلیم

با سلام !

فایل مورد نیاز را از اینجا دانلود نمایید 

داده‌های هوایی باید به صورت ساعتی و یا حداقل 3 ساعته
باشند.
داده‌های سه ساعتی را می توان به داده‌های ساعتی با میان یابی
تبدیل نمود.
در مورد داده‌های
تابش معمولآ داده اندازه‌گیری شده موجود نیست در صورت امکان داده های میانگین
ماهیانه یا روزانه باید موجود باشد تا بتوان از این داده‌های ماهیانه یا روزانه
داده‌های
ساعتی تولید نمود.این داده‌ها باید برای یک
دوره چند ساله باشند و در هر سال داده‌ها موجود باشند مثلآ سال 1990 تا 2013 که هر
چه دوره موردنظر بیشتر باشد بهتر است.

داده‌ها عبارتند از:
Dry Bulb Temperature {C},Dew Point Temperature {C},Relative Humidity
{%},Atmospheric Pressure {Pa},Wind Direction {deg},Wind Speed
{m/s},
Global Horizontal Radiation
{Wh/m2},Direct Normal Radiation {Wh/m2},Diffuse Horizontal Radiation
{Wh/m2}
 
نمونه داده‌های ساعتی پیوست شده
است.
/ 0 نظر / 17 بازدید