نتایج آخرین کمیسیون موارد خاص آموزشی-92/07/28

نتایج کمیسیون موارد خاص -تاریخ اعلان (92/07/28)

رای

شماره پاسخ

تاریخ پاسخ

شماره ارسال

تاریخ ارسال

ورودی

رشته

نام و نام خانوادگی

ردیف

مخالفت کمیسیون

-

-

5843

92/06/26

90

میکروبیولوژی

سیده مونا موسوی

108

مخالفت کمیسیون

-

-

5843

92/06/26

90

کامپیوتر

فرناز فتوتی خواه

109

مخالفت کمیسیون

-

-

5843

92/06/26

90

طراحی کاربردی

عمران عمرانی

110

/ 0 نظر / 17 بازدید