نتایج شورای آموزشی -تاریخ اعلان (92/08/06)

نتایج شورای آموزشی  -تاریخ اعلان (92/08/06)

موافقت

28662

92/07/08

89

مدیریت ساخت

کاوه علیدوست

48

موافقت

28662

92/07/08

89

مدیریت ساخت

سید فرید موسوی

49

موافقت

28662

92/07/08

89

ساخت و تولید

جواد طاهریان

50

موافقت

18988

92/05/27

91

سازه

هادی قیصری

51

موافقت

21646

92/06/10

89

معماری

سید مرتضی حسینی

52

موافقت

25082

92/06/25

89

مدیریت اجرایی

خیراله علی پور حسینکلو

53

/ 0 نظر / 18 بازدید