پاسخ اولین شورای آموزشی سال 92

رای کمیسیون/شورا

شماره پاسخ

تاریخ پاسخ

شماره ارسال

تاریخ ارسال

ورودی

رشته

نام و نام خانوادگی

ردیف

موافقت با حذف پزشکی

558

92/1/20

3348

91/12/27

89

حقوق جزا

مهزاد کاویانی

1

موافقت مشروط

558

92/1/20

3348

91/12/27

90

مدیریت اجرایی

علیرضا محمودی

2

موافقت مشروط

558

92/1/20

3348

91/12/27

90

میکروبیولوژی

اعظم لک

3

موافقت مشروط

558

92/1/20

3348

91/12/27

90

الکترونیک

سینا درویشی

4

موافقت مشروط

558

92/1/20

3348

91/12/27

90

سازه

احمد دارابی

5

موافقت مشروط

558

92/1/20

3348

91/12/27

90

صنایع

محمدرضا اصغری

6

موافقت به شرط عدم مشکل
  وظیفه 

558

92/1/20

3348

91/12/27

88

حقوق جزا

سید اسماعیل میر باقری

7

موافقت به شرط عدم مشکل
  وظیفه 

558

92/1/20

3348

91/12/27

88

ساخت و تولید

رضا خان زاده

8

موافقت به شرط عدم مشکل
  وظیفه 

558

92/1/20

3348

91/12/27

88

سازه

وحید بابایی سوره

9

موافقت به شرط عدم مشکل
  وظیفه 

558

92/1/20

3348

91/12/27

88

ساخت و تولید

مهدی سلطانی نگار

10

موافقت به شرط عدم مشکل
  وظیفه 

558

92/1/20

3348

91/12/27

88

سازه

مسیح علیخانی

11

موافقت به شرط عدم مشکل
  وظیفه 

558

92/1/20

3348

91/12/27

88

ساخت و تولید

هادی خضرلو

12

موافقت به شرط عدم مشکل
  وظیفه 

558

92/1/20

3348

91/12/27

88

مکانیک خاک و پی

حمیدرضا ابوالحسنی

13

موافقت به شرط عدم مشکل
  وظیفه 

558

92/1/20

3348

91/12/27

88

تبدیل انرژی

سپهر فلاح

14

موافقت

558

92/1/20

3348

91/12/27

88

مشاوره

سرور جهانگیری

15

موافقت

558

92/1/20

3348

91/12/27

88

حقوق جزا

نفیسه اکرامی طرقی

16

موافقت

558

92/1/20

3348

91/12/27

88

میکروبیولوژی

مژگان قنادان

17

/ 0 نظر / 17 بازدید