نتایج کمیسیون موارد خاص (مورخ 92/08/05)

رای

شماره ارسال

تاریخ ارسال

ورودی

رشته

نام و نام خانوادگی

ردیف

موافقت کمیسیون

5785

92/07/22

88

مدیریت ساخت

فاطمه رضایی کلانتری

111

موافقت کمیسیون

5785

92/07/22

88

شیمی

میترا علی دوستی

112

موافقت کمیسیون

5785

92/07/22

88

شیمی

خدیجه بچاری پورمحمدی

113

موافقت کمیسیون

5785

92/07/22

88

شیمی

سمانه قاسمی

114

موافقت کمیسیون

5785

92/07/22

91

سازه

محمدحسین کرمزاده هفتخوانی

115

موافقت کمیسیون

5785

92/07/22

91

برنامه ریزی شهری

مهدی نوری

116

موافقت کمیسیون

5785

92/07/22

91

سازه

علی فرجیان

117

موافقت کمیسیون

5785

92/07/22

90

حسابداری

رضا صفری

118

موافقت کمیسیون

5785

92/07/22

91

سازه

محسن ناصری

119

موافقت کمیسیون

5785

92/07/22

91

قدرت

غلامرضا بابک

120

موافقت کمیسیون

5785

92/07/22

91

برنامه ریزی شهری

حسین سلیمان

121

موافقت کمیسیون

5785

92/07/22

91

الکترونیک

علی رضا کریمی

122

موافقت کمیسیون

5785

92/07/22

91

تبدیل انرژی

حسن اسکندری

123

موافقت کمیسیون

5785

92/07/22

91

تبدیل انرژی

مجتبی خادمیان

124

موافقت کمیسیون

5785

92/07/22

91

کامپیوتر

حامد سرشتی

125

موافقت کمیسیون

5785

92/07/22

91

حقوق خصوصی

علیرضا کفشگر

126

موافقت کمیسیون

5785

92/07/22

91

روانشناسی

زهرا نجفی

127

موافقت کمیسیون

5785

92/07/22

91

روانشناسی

پگاه برومند

128

موافقت کمیسیون

5785

92/07/22

91

روانشناسی

سعیده حاتمی نژاد

129

موافقت کمیسیون

5785

92/07/22

89

شیمی

سلماز آخوندی آبادچی

130

موافقت کمیسیون

5785

92/07/22

91

صنایع

محمد علی نگهبان

131

موافقت کمیسیون

5785

92/07/22

91

صنایع

سینا جعفری گلیجی

132

موافقت کمیسیون

5785

92/07/22

91

حقوق

حمزه یوسفوند

133

/ 0 نظر / 17 بازدید