درباره تشکیل کلاسهای حقوق جزادرسال 92

باطلاع دانشجویان محترم رشته حقوق جزاوجرم شناسی می رساندکلیه کلاسها درسال 1392

درروزچهارشنبه مورخ92/1/21 وروزپنجشنبه مورخ92/1/22 برگزارمی گردد.

/ 0 نظر / 14 بازدید