آخرین رای کمیسیون موارد خاص و شورای آموزشی

دانشجویان مشروحه ذیل هرچه سریعتر جهت پیگیری امور آموزشی خود به دانشگاه مراجعه نمایند. بدیهی است در صورت عدم پیگیری مسئولیت عواقب ناشی از آن بر عهده دانشجو می باشد.

موافقت سازمان 92/04/10

7423

92/2/25

 

 

90

برق

داریوش احمدی

50

92/04/18

7422

92/2/25

 

 

90

مهندسی و مدیریت ساخت

کریم مدنی

51

92/3/29

9015

92/3/7

3942

92/2/23

89

قدرت

مسلم بابا احمدی

52

مخالفت

57496

92/2/30

3901

92/2/17

89

شیمی آلی

هادی تقریر

53

 

12336

92/04/04

 

 

90

عمران

اشکان قطمیری

54

 

 

 

 

 

89

قدرت

مهدی حسینی کسبی

55

 

106565

92/4/10

 

درخواست شخصی

89

حسابداری

محسن شهبازی اوروند

56

موافقت

92/4/12

14010

 

 

90

مدیریت اجرایی

محسن قاسمی مفرد

57

مخالفت

92/4/12

14009

 

 

90

مهندسی و مدیریت ساخت

سعید یاسمی

58

 

 

 

4629

92/4/3

90

کامپیوتر

مهسا پورعبداله علمداری

59

ارجاع به دبیرخانه منطقه 5

92/06/05

20844

5093

92/06/04

89

طراحی کاربردی

امید بهبهانیان

60

ارجاع به دبیرخانه منطقه 5

92/06/05

20840

5093

92/06/04

90

کامپیوتر

علی رضا عباسیان

61

 

92/05/02

17166

4629

92/04/03

90

کامپیوتر

فرناز فتوتی خواه

62

 

92/05/02

17166

4629

92/04/03

91

روانشناسی بالینی

نسرین پروندی

63

 

92/05/30

19575

5093

92/06/04

91

حقوق

شادی توکلی

64

 

92/05/30

19575

5093

92/06/04

91

کامپیوتر

نجمه کوچکیان زلوا

65

 

92/05/30

19575

5093

92/06/04

91

روانشناسی

نوشین کریمی

66

 

92/05/30

19575

5093

92/06/04

91

مدیریت

محدثه شهبازی

67

 

92/05/30

19575

5093

92/06/04

91

مدیریت ساخت

نوید محمدی

68

 

92/05/30

19575

5093

92/06/04

91

برنامه ریزی شهری

سجاد عرب زاده

69

 

92/05/30

19575

5093

92/06/04

91

مکانیک خاک و پی

حامد سیفی

70

 

92/05/30

19575

5093

92/06/04

91

معماری

مجتبی محمد نژاد

71

 

92/05/30

19575

5093

92/06/04

91

مدیریت ساخت

نیما صادقی درویش محمد

72

/ 0 نظر / 17 بازدید