نتایج شورای آموزشی -تاریخ اعلان (92/08/12)

نتایج شورای آموزشی  -تاریخ اعلان (92/08/12)

دانشجویان مشروحه ذیل هرجه سریهتر به آموزش دانشگاه مراجعه نمایند.

موافقت

89

مدیریت ساخت

پدرام گل عنبر

54

موافقت

91

میکروبیولوژی

رباب روغنی

55

موافقت

91

الکترونیک

فرید علامه یادگاری

56

موافقت

91

مدیریت اجرایی

شهریار سلیمانی

57

موافقت

90

قدرت

بهروز گویا

58

موافقت

91

طراحی کاربردی

کوروش کاوسی رکعتی

59

موافقت

88

مشاوره

سمیه مظاهری

60

موافقت

89

مشاوره

منیژه نساجی

61

موافقت

89

حقوق جزا

معصومه قربان تبار

62

موافقت

89

حقوق جزا

فتانه شادایی

63

موافقت

89

مکانیک خاک و پی

عبدالله مرادی

64

/ 0 نظر / 23 بازدید