درباره تشکیل کلاس استادرحامی
ساعت ۱۱:٠٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٧/۸  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، سازه

قابل توجه دانشجویان محترمی که بااستادرحامی درس اخذنموده اندمی رساندکلاسهایک هفته درمیان ازتاریخ 91/7/8تشکیل می گردد