درباره درس سمیناراستادرضارافع
ساعت ۳:۱٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٧/٤  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، متفرقه

دانشجویان محترمی که درس سمیناررابااستادرضارافع درنیم سال دوم 91-90اخذنموده اندمی رساندکه تاتاریخ 91/11/7فرصت دارندارائه کتبی خودرابه صورت پرینت شده همراه باسی دی پاورپونت ارائه شفاهی حضورا"تحویل استاددهند