برنامه امتحانات رشته مشاوره
ساعت ٧:٠۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/٢۱  کلمات کلیدی: علوم و تحقیقات اراک ، راهنمایی و مشاوره

ردیف

نام درس

نام استاد

روز

تاریخ

ساعت برگزاری

1

روش تحقیق پیشرفته در علوم تریبتی

تقوایی

پنج شنبه

7/11/89

13-11

2

تهیه و کاربرد آزمونهای روانی در مشاوره

میر مهدی

پنج شنبه

30/10/89

30/16-30/14

3

مشاوره خانواده

نقی زاده

سه شنبه

12/11/89

13-11

4

کاربرد آزمونهای هوش،استعداد و

نقی زاده

سه شنبه

12/11/89

30/16-30/14

5

متون زبان تخصصی در راهنمایی و

مرادی

چهار شنبه

29/10/89

19-17

6

متون زبان تخصصی در راهنمایی و

رحمانی

پنج شنبه

٧/١١/89

19-17

7

متون زبان تخصصی در راهنمایی و

مرادی

چهار شنبه

29/10/89

19-17

8

نظریه ها و روشهای مشاوره شغلی

زارع

پنج شنبه

30/10/89

13-11

9

نظریه های پیشرفته مشاوره و روان

زارع

پنج شنبه

30/10/89

30/16-30/14

10

نظریه های پیشرفته مشاوره و روان

زارع

پنج شنبه

30/10/89

30/16-30/14

11

روانشناسی رشد پیشرفته

حیدری

چهار شنبه

6/11/89

19-17

12

روانشناسی رشد پیشرفته

حیدری

چهار شنبه

6/11/89

19-17

13

آمار استنباطی پیشرفته

تقوایی

پنج شنبه

7/11/89

19-17

14

آمار استنباطی پیشرفته

تقوایی

پنج شنبه

7/11/89

19-17