درباره ارائه درس سمیناردکترنظام آبادی
ساعت ۱٠:٠٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱/٢۱  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مکانیک

به اطلاع دانشجویان محترم رشته مکانیک که درنیمسال اول 90-91درس سمیناررابااستادنظام آبادی اخذنموده اند می رساندآخرین تاریخ ارائه درس مذکورشنبه

2/2/91می باشددرصورت عدم مراجعه درتاریخ مذکوردانشجویان موظف به اخذدرس درنیمسال دوم 90-91می باشند.