نمرات درس ریاضیات عالی مهندسی دکتر سلیم بهرامی(خاک و پی)
ساعت ۳:٠۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٦/٢٩  کلمات کلیدی: علوم و تحقیقات اراک ، خاک و پی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره به عدد

نمره به حروف

1

881057762

12

دوازده

2

881057763

5/15

پانزده و نیم

3

881057764

0

صفر

4

881057768

12

دوازده

5

881057769

75/13

سیزده و هفتاد و پنج

6

881057773

75/15

پانزده و هفتاد و پنج

7

881057781

11

یازده

8

881057784

12

دوازده

9

881057785

18

هجده

10

881057786

14

چهارده

11

881057788

25/16

شانزده و بیست و پنج

12

881057790

25/14

چهارده و بیست و پنج

13

881057791

11

یازده

14

881057793

11

یازده

15

881057796

16

شانزده