نمرات حقوق جزای اختصاصی (1) دکتر جعفری (حقوق جزاء و جرم شناسی)
ساعت ۳:۱۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٦/٢۱  کلمات کلیدی: علوم و تحقیقات اراک ، حقوق جزا و جرم شناسی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره به عدد

نمره به حروف

1

881057389

12

دوازده

2

881057391

0

صفر

3

881057394

12

دوازده

4

881057395

12

دوازده

5

881057396

15/12

دوازده ونیم

6

881057398

13

سیزده

7

881057401

0

صفر

8

881057402

5/12

دوازده

9

881057406

13

سیزده

10

881057408

13

سیزده

11

881057409

5/13

سیزده ونیم

12

881057410

5/14

چهارده ونیم

13

881057414

13

سیزده

14

881071894

14

چهارده

15

881057415

12

دوازده

16

881057416

11

یازده

17

881071895

12

دوازده

18

881057419

0

صفر

19

881057424

15

پانزده

20

881057428

12

دوازده

21

881057430

5/13

سیزده ونیم

22

881057435

5/13

سیزده ونیم

23

881057436

11

یازده

24

881071897

12

دوازده