نمرات روشهای برنامه ریزی وکنترل پروژه دکتر روغنیان (مدیریت ساخت)
ساعت ٥:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٦/۱٦  کلمات کلیدی: علوم و تحقیقات اراک ، مدیریت ساخت

ردیف

شماره دانشجویی

نمره به عدد

نمره به حروف

1

881057804

14

چهارده

2

881057805

0

صفر

3

881057806

14

چهارده

4

881071917

0

صفر

5

881057816

5/18

هجده نیم

6

881057817

75/15

پانزده وهفتادوپنج صدم

7

881057824

18

هجده

8

881057827

5/17

هفده ونیم

9

881057828

5/17

هفده ونیم

10

881057832

5/17

هفده ونیم

11

881057833

5/18

هجده نیم