نمرات درس آنالیز شکل دهی فلزات دکتر دیلمی (مدیریت ساخت)
ساعت ٤:٤۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٦/۱٦  کلمات کلیدی: علوم و تحقیقات اراک ، مدیریت ساخت

ردیف

شماره دانشجویی

نمره به عدد

نمره به حروف

1

881057836

0

صفر

2

881057838

15

پانزده

3

881057839

5/12

دوازده ونیم

4

881057843

5/14

چهارده ونیم

5

881071918

12

دوازده

6

881057845

12

دوازده

7

881057846

10

ده

8

881057848

12

دوازده

9

881057850

12

دوازده

10

881057854

11

یازده

11

881071920

75/16

شانزده هفتادوپنج

12

881057856

11

یازده

13

881071921

0

صفر

14

881071922

14

چهارده

15

881057862

0

صفر

16

881057864

14

چهارده

17

881057866

75/17

هفده هفتاد پنج صدم

18

881057867

25/14

چهارده وبیست پنج صدم

19

881057869

12

دوازده