نمرات درس محاسبات عددی پیشرفته دکتر علوی (تبدیل انرژی)
ساعت ٥:٤۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٦/۱۱  کلمات کلیدی: علوم و تحقیقات اراک ، تبدیل انرژی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره به عدد

نمره به حروف

1

881057900

19

نوزده

2

881057911

0

صفر

3

881071927

16

شانزده

4

881057916

5/12

دوازده ونیم

5

881057929

12

دوازده

6

881057930

5/16

شانزده ونیم

7

881057932

5/12

دوازده ونیم

8

881057889

5/17

هفده ونیم

9

881057894

5/18

هجده ونیم