نمرات درس ریاضیات مهندسی پیشرفته دکتر نجفی زاده (تبدیل انرژی)
ساعت ٥:٤٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٦/۱۱  کلمات کلیدی: علوم و تحقیقات اراک ، تبدیل انرژی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره به عدد

نمره به حروف

1

881057900

5/18

هجده ونیم

2

881057911

0

صفر

3

881071927

18

هجده

4

881057916

5/16

شانزده ونیم

5

881057929

13

سیزده

6

881057930

5/13

سیزده ونیم

7

881057932

18

هجده

8

881057889

15

پانزده

9

881057894

17

هفده