نمرات درس مکانیک محیطهای پیوسته دکتر نجفی زاده(تبدیل انرژی)
ساعت ٥:۳٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٦/۱۱  کلمات کلیدی: علوم و تحقیقات اراک ، تبدیل انرژی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره به عدد

نمره به حروف

1

881057900

5/17

هفده ونیم

2

881057911

0

صفر

3

881071927

19

نوزده

4

881057916

16

شانزده

5

881057929

18

هجده

6

881057930

75/11

یازده وهفتادوپنج صدم

7

881057932

5/14

چهارده ونیم

8

881057889

5/14

چهارده ونیم

9

881057894

17

هفده