نمرات روشهای آماری پیشرفته دکتر تقوایی (مشاوره و راهنمایی)
ساعت ٥:۳٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٦/٩  کلمات کلیدی: علوم و تحقیقات اراک ، راهنمایی و مشاوره

ردیف

شماره دانشجویی

نمره به عدد

نمره به حروف

1

881057494

5/18

هجده ونیم

2

881057496

5/19

نوزده ونیم

3

881057499

5/17

هفده ونیم

4

881057500

5/18

هجده ونیم

5

881057502

16

شانزده

6

881057503

17

هفده

7

881071899

0

صفر

8

881057504

15

پانزده

9

881057505

15

پانزده

10

881057506

5/18

هجده ونیم

11

881057508

19

نوزده

12

881057509

5/18

هجده ونیم

13

881057511

16

شانزده

14

881057512

18

هجده

15

881057513

5/17

هفده ونیم

16

881057517

15

پانزده

17

881057526

17

هفده

18

881057528

5/15

پانزده ونیم

19

881071904

19

نوزده

20

881057533

5/18

هجده ونیم

21

881057535

19

نوزده

22

881057534

5/15

پانزده ونیم