نمرات حقوق جزای عمومی (1) دکتر یزدیان (حقوق جزاء و جرم شناسی)
ساعت ٥:۳۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٦/٩  کلمات کلیدی: علوم و تحقیقات اراک ، حقوق جزا و جرم شناسی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره به عدد

نمره به حروف

1

881057389

18

هجده

2

881057391

10

ده

3

881057394

5/17

هفده نیم

4

881057395

5/14

چهارده نیم

5

881057396

5/16

شانزده ونیم

6

881057398

5/7

هفت ونیم

7

881057401

0

صفر

8

881057402

7

هفت

9

881057406

5/13

سیزده ونیم

10

881057408

16

شانزده

11

881057409

17

هفده

12

881057410

5/17

هفده نیم

13

881057414

5/16

شانزده ونیم

14

881071894

5/14

چهارده نیم

15

881057415

17

هفده

16

881057416

5/13

سیزده ونیم

17

881071895

17

هفده

18

881057419

0

صفر

19

881057424

13

سیزده

20

881057428

5/7

هفت ونیم

21

881057430

18

هجده

22

881057435

18

هجده

23

881057436

8

هشت

24

881071897

5/13

سیزده ونیم