نمرات درس نظریه های مشاوره و راهنمایی دکتر زارع(مشاوره و راهنمایی)
ساعت ٦:٢٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٦/٦  کلمات کلیدی: علوم و تحقیقات اراک ، راهنمایی و مشاوره

ردیف

شماره دانشجویی

نمره به عدد

نمره به حروف

1

881057494

5/19

نوزده و نیم

2

881057496

75/17

هفده هفتادوپنج صدم

3

881057499

5/19

نوزده و نیم

4

881057500

19

نوزده

5

881057502

5/18

هجده ونیم

6

881057503

5/19

نوزده و نیم

7

881071899

0

صفر

8

881057504

5/19

نوزده و نیم

9

881057505

75/16

شانزده وهفتادوپنج صدم

10

881057506

5/17

هفده ونیم

11

881057508

5/17

هفده ونیم

12

881057509

19

نوزده

13

881057511

17

هفده

14

881057512

20

بیست

15

881057513

5/19

نوزده و نیم

16

881057517

5/17

هفده ونیم

17

881057526

17

هفده

18

881057528

75/17

هفده هفتادوپنج صدم

19

881071904

20

بیست

20

881057533

19

نوزده

21

881057535

20

بیست

22

881057534

5/19

نوزده ونیم