نمرات روش اجزا محدود(طراحی کاربردی)
ساعت ٦:٢۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٦/٥  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، طراحی کاربردی

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  روش اجزا محدود

رشته : طراحی کاربردی

تاریخ اعلام نمره : 05/06/90

نام استاد :  تاجداری

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

890957078

4/13

2

890951010

1/14

3

890947962

7/3-

4

890948595

2/17

5

890963310

8/4-

6

890954510

1/14

7

890948611

19

8

881057877

8/12

9

890951002

16

10

881581

7/13

11

890951050

13

12

890946090

1/15

13

890964853

1/13

14

890957167

7/14

15

890951599

16

16

881057889

4/18

17

890970685

12

18

890970292

2/19

19

890951325

9/15

20

890945035

18

21

890955601

7/15

22

890963345

6/12

23

890971692

5/13

24

890944748

2/17

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.