نمرات درس روشهای محاسبات عددی -1
ساعت ۱۱:٢٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٦/۳  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ان ، مهندسی نرم افزار

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  روشهای محاسبات عددی

رشته : نرم افزار

تاریخ اعلام نمره : 3/6/90

نام استاد :  اسدی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

891240486

18.5

2

891242498

14.5

3

891233795

19

4

891236269

14

5

891231719

18

6

891243721

17.5

7

891226562

16.5

8

891236342

15.5

9

891237937

17.5

10

891236819

12

11

891231024

19

12

891238697

17

13

891236853

17

14

891240694

15.5

15

891230194

11

16

891233895

17

17

891230104

14.5

18

891230891

16.5

19

891234364

13

20

891240625

14.5

21

891233313

11

22

891225867

19

23

891226145

17.5

24

891226205

12.5

25

891242195

11

26

891236236

12

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقطیک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.