نمرات درس الاستیسیته (دکتر خورشیدی)
ساعت ۱۱:٢٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٦/۳  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مکانیک کاربردی

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  الاستیسیته

رشته : طراحی کاربردی

تاریخ اعلام 3/6/90

نام استاد :  خورشیدی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

890957078

غایب

2

890951010

16.5

3

890947962

11.5

4

890948595

18.5

5

890963310

11

6

890954510

15

7

890948611

17.5

8

890951284

12.5

9

881057877

14.5

10

890951002

13

11

881581

14.5

12

890951050

13

13

890946090

17.5

14

890964853

14.25

15

890957167

13

16

890951599

13

17

881057889

15.5

18

890970685

12

19

890970292

14

20

890945227

11.5

21

890951325

14.5

22

890945035

16.5

23

890959792

11

24

890955601

17.5

25

890944748

16.5

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقطیک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.