نمرات درس نظریه هاو روشهای مشاوره حرفه ای-3
ساعت ٦:٥٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/۳٠  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مشاوره

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  نظریه هاو روشهای مشاوره حرفه ای

رشته : مشاوره

تاریخ اعلام نمره : 29/5/90

نام استاد :  زارع

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

890959392

15

2

890952352

17

3

890966784

غایب

4

890955349

14.5

5

890969978

17.5

6

890969812

16.5

7

890946434

18.5

8

890959836

14.75

9

890971616

17.5

10

890964096

18

11

890965969

17

12

890956844

17.5

13

890967969

15.5

14

890945756

19

15

890968215

16.75

16

890962689

14.25

17

88105719

18.25

18

890944641

20

19

881057530

16.75

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقطیک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.