نمرات روشهای محاسبات عددی-2
ساعت ٥:٥٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/٢٩  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مهندسی نرم افزار

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  روشهای محاسبات عددی

رشته : نرم افزار

تاریخ اعلام نمره : 29/5/90

نام استاد :  اسدی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

891226606

20

2

891245433

19

3

891237806

15.5

4

891237784

17.5

5

891246413

14.5

6

891236035

13.5

7

891231415

17.5

8

891231102

17

9

891233902

17.5

10

891231536

14

11

891225738

17

12

891246987

12

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقطیک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.