نمرات درس شیمی تجزیه پیشرفته دکتر نیازی (شیمی کلیه گرایشها)
ساعت ۱٠:٢۱ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/٦/۳  کلمات کلیدی: علوم و تحقیقات اراک ، شیمی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره به عدد

نمره به حروف

1

881057584

12

دوازده

2

881057585

5/17

هفده و نیم

3

881057591

5/14

چهارده و نیم

4

881057594 

12

دوازده

5

881057595

20

بیست

6

881057601

5/11

یازده و نیم

7

881057603

16

شانزده

8

881057609

0

صفر

9

881057599

5/17

هفده و نیم

10

881057615

0

صفر

11

881057616

12

دوازده

12

881057617

14

چهارده

13

881057625

0

صفر

14

881057635

12

دوازده

15

881057637

12

دوازده

16

881057643

0

  صفر

17

881057646

16

شانزده

18

881057656

5/11

یازده و نیم

19

881057664

5/16

شانزده و نیم

20

881057667

5/15

پانزده و نیم

21

881057668

0

صفر

22

881057672

5/15

پانزده و نیم

23

881057663

5/18

هجده و نیم