نمرات نظریه هاو روشهای مشاوره حرفه ای
ساعت ۱٢:٥٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/٢٩  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مشاوره

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  نظریه هاو روشهای مشاوره حرفه ای

رشته : مشاوره

تاریخ اعلام نمره : 29/5/90

نام استاد :  زارع

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

890953171

20

2

890946349

19

3

890965090

18

4

890970452

13

5

890969043

16.5

6

890967124

17

7

890965966

16

8

890977755

19

9

881057499

20

10

890965588

16.5

11

890966621

17

12

890966594

16

13

890968437

17

14

890944888

19

15

890964913

13.5

16

890965667

17

17

890965508

14

18

890971861

18.5

19

890946739

16.5

20

890967965

16

21

890967952

15

22

890969719

17.75

23

890963561

16.25

24

890966402

14.25

25

890963707

18

26

890971777

16

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقطیک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.