نمرات نظریه ها و روشهای مشاوره گروهی
ساعت ۱٢:٥٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/٢٩  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مشاوره

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  نظریه ها وروشهای مشاوره گروهی

رشته : مشاوره

تاریخ اعلام نمره : 29/5/90

نام استاد :  زارع

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

881057494

15.5

2

881057496

18.5

3

881057499

18

4

881057500

15

5

881057502

15.5

6

881057503

20

7

881071899

17.25

8

881057504

13.75

9

881057505

16

10

881057506

16.75

11

881057508

17.75

12

881057509

13.5

13

881057511

16.5

14

881057512

14

15

881057513

18

16

881057517

18

17

881057526

13.5

18

881057528

13.25

19

881071904

19.5

20

881057533

15

21

881057534

14.25

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقطیک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.