نمرات موضوعات ومسائل اخلاقی درمشاوره-2
ساعت ٦:۱٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/٢٦  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مشاوره

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس : موضوعات ومسائل اخلاقی درمشاوره

رشته : مشاوره

تاریخ اعلام نمره : 26/5/90

نام استاد :  حیدری

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

890970452

15

2

890969043

16

3

890967124

15

4

890965966

18.5

5

890977755

18.5

6

890965588

15

7

890966621

15

8

890966594

16.5

9

890968437

15

10

890944888

17

11

890964913

17.5

12

890965667

17.5

13

890965508

17

14

890971861

19

15

890946739

18.5

16

890967965

17

17

890967952

18

18

890969719

15

19

890963561

15.5

20

890966402

15.5

21

890963707

18.5

22

890971777

14

23

890965251

16

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقطیک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.