نمرات موضوعات ومسائل اخلاقی درمشاوره-1
ساعت ٦:۱۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/٢٦  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مشاوره

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس : موضوعات ومسائل اخلاقی درمشاوره

رشته : مشاوره

تاریخ اعلام نمره : 26/5/90

نام استاد :  حیدری

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

890959392

15.5

2

890952352

15

3

890966784

18

4

890955349

15

5

890969928

18

6

890969978

16

7

890969812

13

8

890946434

16

9

890944904

16

10

890959836

15

11

890971616

17

12

890964096

17.5

13

890965969

17

14

890956844

 

15

890967969

17

16

890945756

17

17

890968215

15.5

18

890962689

17

19

881057519

19

20

890944641

16

21

881071902

15

22

881057530

18

23

890947220

16

24

890953171

19.5

25

890946349

15

26

890965090

17

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقطیک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.