نمرات جامعه شناسی جنایی-3
ساعت ٦:۱٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/٢٦  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، حقوق جزا و جرم شناسی

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  جامعه شناسی جنایی

رشته : حقوق جزا

تاریخ اعلام نمره : 26/5/90

نام استاد :  یکرنگی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

890945829

15.5

2

890968707

17.5

3

890968142

16

4

890957605

12

5

890949717

19

6

890959982

12

7

890971763

15.5

8

890971686

17

9

890971336

17.5

10

890952916

18.25

11

890970985

18

12

890965442

12

13

890965630

17

14

890953761

20

15

890968276

16.5

16

890971702

16

17

890955090

18

18

890969377

15.5

19

890953693

16

20

890952853

10

21

890969013

16.5

22

890964513

12

23

890966455

12

24

890961104

17.75

25

890948663

19

26

890950648

19

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقطیک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.