نمرات جامعه شناسی جنایی-2
ساعت ٦:٠۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/٢٦  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، حقوق جزا و جرم شناسی

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  جامعه شناسی جنایی

رشته : حقوق جزا

تاریخ اعلام نمره : 26/5/90

نام استاد :  یکرنگی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

890962272

12.5

2

890968202

15

3

890971944

18

4

890960927

12.5

5

890963327

18

6

890970051

18

7

890959474

16.5

8

890961253

14.5

9

890965102

12.5

10

890955571

16

11

890960186

18.5

12

890965096

15.25

13

890965870

12

14

890948136

14.5

15

890959038

13.25

16

891011

15.5

17

890973905

16

18

890955054

17

19

890971946

12.75

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقطیک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.