نمرات جرم شناسی-3
ساعت ٦:٠٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/٢٦  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، حقوق جزا و جرم شناسی

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  جرم شناسی

رشته : حقوق جزا

تاریخ اعلام نمره : 25/5/90

نام استاد :  تدین

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

890963431

18

2

890950428

19

3

890972220

17

4

890958330

18

5

890970170

18

6

890962277

18

7

890968202

19

8

890971944

18

9

890960927

18

10

890963327

20

11

890970051

19

12

890959474

17

13

890961253

17

14

890965102

16

15

890953693

16

16

890955571

17

17

890960186

19

18

890965096

18

19

890965870

19

20

890948136

19

21

890959038

18

22

890973905

19

23

890955054

19

24

890971946

17

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقطیک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.