نمرات جرم شناسی -2
ساعت ٦:٠۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/٢٦  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، حقوق جزا و جرم شناسی

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  جرم شناسی

رشته : حقوق جزا

تاریخ اعلام نمره : 25/5/90

نام استاد :  تدین

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

890949717

18

2

890959982

18

3

890971763

17

4

890971686

18

5

890971336

17

6

890952916

18

7

890970985

17

8

890965442

18

9

890965630

18

10

890953761

17

11

890968276

16

12

890971702

17

13

890955090

17

14

890969377

18

15

890952853

16

16

890969013

18

17

890964513

18

18

890966455

18

19

890961104

17

20

890948663

17

21

890950648

19

22

890945514

18

23

890959914

18

24

890970753

19

25

890963574

17

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقطیک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.