نمرات درس تحقیق در عملیات دکتر ایزدیخواه (رته ریاضی)
ساعت ۱٠:۱۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/٦/۳  کلمات کلیدی: علوم و تحقیقات اراک ، ریاضی -آنالیز عددی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره به عدد

نمره به حروف

1

881057538

5/11

یازده و نیم

2

881057540

18

هجده

3

881057543

19

نوزده

4

881057546

5/11

یازده و نیم

5

881057547

12

دوازده

6

881057550

15

پانزده

7

881057551

18

هجده

8

881057557

15

پانزده

9

881057560

13

سیزده

10

881057561

5/11

یازده و نیم

11

881057563

13

سیزده

12

881057565

13

سیزده

13

881057570

13

سیزده

14

881057571

16

شانزده

15

881057538

16

شانزده

16

881057578

5/11

یازده و نیم