نمرات جرم شناسی -1
ساعت ٥:٤۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/٢٦  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، حقوق جزا و جرم شناسی

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  جرم شناسی

رشته : حقوق جزا

تاریخ اعلام نمره : 25/5/90

نام استاد :  تدین

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

881057389

17

2

881057391

18

3

881057395

18

4

881057394

18

5

881057396

18

6

881057398

18

7

881057402

18

8

881057406

16

9

881057408

19

10

881057409

18

11

881057410

19

12

881057414

17

13

881071894

20

14

881057415

17

15

881057416

18

16

881071895

19

17

881057424

غائب

18

881057430

19

19

881057435

19

20

881057436

18

21

881057428

17

22

890945829

18

23

890968707

17

24

890968142

18

25

890957605

18

26

890966658

18

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.