نمرات آیین دادرسی کیفری-3
ساعت ٥:۳۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/۱۸  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، حقوق جزا و جرم شناسی

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس : 
  آئین دادرسی کیفری

رشته : حقوق جزا

تاریخ اعلام نمره : 90/5/13

نام استاد : 
  نیازپور

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

890963431

13.5

2

890950428

12

3

890972220

10

4

890958330

14.5

5

890970170

17

6

8909622176

غایب

7

890968202

16

8

890971944

15.25

9

890960927

15.5

10

890963327

15

11

890970051

14.25

12

890959474

14.5

13

890961253

17.25

14

890965102

13

15

890955571

12

16

890960186

15

17

890965096

13.5

18

890965870

12

19

890948136

17.5

20

890959038

13.25

21

891011

17.25

22

890973905

12

23

890955054

14

24

890971946

9

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد
  از یک هفته رسیدگی نمی شود.