نمرات آیین دادرسی کیفری-2
ساعت ٥:٢٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/۱۸  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، حقوق جزا و جرم شناسی

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  آئین دادرسی کیفری

رشته : حقوق جزا

تاریخ اعلام نمره : 90/5/13

نام استاد :  نیازپور

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

890945829

16.5

2

890968707

12.5

3

890968142

16.25

4

890957605

12.5

5

890966658

14

6

890949717

15

7

890959982

11

8

890971763

12

9

890971686

13

10

890971336

13.5

11

890952916

14

12

890970985

17.25

13

890965442

12

14

890965630

14.5

15

890953761

12.5

16

890968276

12

17

890971702

14.5

18

890955090

15.5

19

890969377

16

20

890953693

12

21

890952853

غایب

22

890969013

13.5

23

890964513

13.5

24

890966455

12

25

890961104

15.25

26

890948663

16.5

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقطیک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.