نمرات درس محاسبات عددی پیشرفته دکتر اسدی (ساخت و تولید)
ساعت ٢:٥٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٦/٢  کلمات کلیدی: علوم و تحقیقات اراک ، ساخت و تولید

ردیف

شماره دانشجویی

نمره به عدد

نمره به حروف

1

881057836

0

صفر

2

881057838

12

دوازده

3

881057839

17

هفده

4

881057843

5/19

نوزده و نیم

5

881057918

0

صفر

6

881057845

12

دوازده

7

881057846

18

هجده

8

881057848

11

یازده

9

881057850

5/14

چهارده و نیم

10

881057854

5/14

چهارده و نیم

11

881071920

20

بیست

12

881057856

14

چهارده

13

881071921

0

صفر

14

881071922

20

بیست

15

881057862

0

صفر

16

881057864

11

یازده

17

881057866

18

هجده

18

881057867

12

دوازده

19

881057869

5/14

چهارده و نیم