نمرات سمینار در نیروی انسانی
ساعت ٩:۳٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٥/۱۸  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مدیریت دولتی

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس : 
  سمیناردرنیروی انسانی

رشته : مدیریت دولتی

تاریخ اعلام نمره : 17/5/90

نام استاد :  غفاری آشتیانی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

881057441

18.5

2

881057446

19

3

881057447

19

4

881057448

19

5

881057449

17.5

6

881057456

18

7

881057457

17.5

8

881057462

16.5

9

881057466

19

10

881057467

17.5

11

881057469

16

12

881057473

19

13

881057474

19

14

881057476

16

15

881057479

19

16

881057487

18

17

881057490

18

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد
  از یک هفته رسیدگی نمی شود.