نمرات سازمان و مدیریت
ساعت ٩:۳٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٥/۱۸  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ان ، مدیریت اجرایی

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس : 
  سازمان و مدیریت

رشته : مدیریت
  اجرایی

تاریخ اعلام نمره : 16/5/90

نام استاد : مهاجری

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

891242259

18.5

2

891234494

16.75

3

891240568

19

4

891243741

20

5

891239704

20

6

891246206

14.5

7

891231637

15

8

891239450

16

9

891245349

17.5

10

891244498

20

11

891241498

18.5

12

891226532

18.5

13

891227310

17

14

891239598

19

15

891231491

16.75

16

891236089

14

17

891236452

17.75

18

89122222

غایب

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد
  از یک هفته رسیدگی نمی شود.