نمرات مدیریت بهره وری نیروی انسانی
ساعت ٦:۱۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/۱۳  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مدیریت دولتی

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  مدیریت بهره وری نیروی انسانی

رشته : مدیریت دولتی

تاریخ اعلام نمره : 13/5/90

نام استاد :  جوانمرد

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

881057441

15

2

881057446

17

3

881057447

20

4

881057448

18

5

881057449

20

6

881057456

12

7

881057457

14

8

881057462

16

9

881057466

15

10

881057467

13

11

881057469

16

12

881057473

18

13

88105474

18

14

881057476

17

15

881057479

18

16

881057487

20

17

881057490

15

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقطیک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.