نمرات سیستمهای اطلاعات و مدیریت -2
ساعت ٦:٠٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/۱۳  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مدیریت اجرایی

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  سیستمهای اطلاعات ومدیریت

رشته : مدیریت اجرایی

تاریخ اعلام نمره : 13/5/90

نام استاد :  جوانمرد

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

891246766

13

2

891225086

12

3

891255482

17

4

891241437

19

5

891245098

13

6

891241453

19

7

891232308

12

8

891231284

18

9

891239517

12

10

891239664

11

11

891241993

13

12

891232312

17

13

891236200

16

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقطیک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.