نمرات سیستمهای اطلاعات و مدیریت -1
ساعت ٦:٠٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/۱۳  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مدیریت دولتی

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  سیستمهای اطلاعات ومدیریت

رشته : مدیریت اجرایی

تاریخ اعلام نمره : 13/5/90

نام استاد :  جوانمرد

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

891242259

10

2

891234494

12

3

891240568

17

4

891243741

20

5

891239704

11

6

891246206

14

7

891231637

9

8

890952752

20

9

891239450

12

10

891245349

12

11

891244498

17

12

891241498

11

13

891226532

17

14

891227310

11

15

891239598

12

16

891231491

غایب

17

891236089

18

18

891236452

18

19

891222222

غایب

20

891225011

12

21

891236774

20

22

891225248

12

23

891225079

16

24

891225159

11

25

891232290

15

26

891230834

11

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقطیک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.