نمرات تصمیم گیری با معیارهای چندگانه
ساعت ٦:٠٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/۱۳  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مهندسی صنایع

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  تصمیم گیری بامعیارهای چندگانه

رشته : صنایع

تاریخ اعلام نمره : 13/5/90

نام استاد :  جوانمرد

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

891236103

15

2

891242326

13

3

891242869

16.5

4

891232670

16

5

891225671

18

6

891237838

18

7

891238809

13

8

891242002

15

9

891236622

13

10

891233428

17

11

891231818

12

12

891235949

12

13

891239099

12

14

891246904

12

15

891241218

14

16

891225684

17

17

891226157

14

18

891238546

15

19

891238031

15

20

891245420

12

21

891236875

13

22

891241766

19

23

891239576

18

24

891241960

17

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقطیک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.